ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος έργου:   European cities for integrating cycling within sustainable mobility management Schemes - (Ενσωμάτωση της ποδηλασίας μέσω βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης της κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις)
Ακρωνύμιο:   CYCLECITIES
Τύπος προγράμματος:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, INTERREG IVC
Διάρκεια Έργου:   Ιανουάριος 2012 - Δεκέμβριος 2014
Προϋπ/γισμός Έργου:   1,599,859.48 ευρώ
ΕΤΠΑ: 1,304,743.90 ευρώ
Συμμετέχουσες χώρες:   8 εταίροι από 7 κράτη μέλη της ΕΕ (GER, GR, IT, PL, PT, SI,  UK)
     
    Κάντε κλικ για μια σύντομη συνολική παρουσίαση του έργου CycleCities.
ΕΤΑΊΡΟΙ
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »